K หยก กับการเลาะซิลิโคนเหลวตาบนและตาล่าง

K หยก กับการเลาะซิลิโคนเหลวตาบนและตาล่าง

 

    
ภาพก่อนเลาะซิลิโคนเหลวที่เปลือกตาบนและล่าง
ลักษณะผิวหนังบริเวณเปลือกตาบน : มีลักษณะแข็ง เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำให้คนไข้ลืมตาได้ไม่เต็มที่
ลักษณะผิวหนังบริเวณตาล่าง : มีลักษณะแข็งเป็นก้อน ชัดเจน

 

    

ภาพหลังผ่าตัดทันที

 

    

 

Visitors: 561,463