ลดขนาดจมูกบริเวณ Hump

คนไข้ต่างชาติมีลักษณะจมูกที่มีฮัมพ์ (Hump) สูง ทำให้ดูหน้าดุและไม่สวยงาม ซึ่งคนไข้ต้องการลดขนาดกระดูกบริเวณส่วนนี้ เทคนิคการผ่าตัด การผ่าจมูกแบบเปิด Open rhinoplasty+ ลด Hump (ตอกกระดูก)  ฮัมพ์ (Hump) เกิดจากโครงสร้างบริเวณกระดูกแข็งยกตัวสูงขึ้นเหมือนหลังอูฐ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์

Visitors: 558,560